Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Valby Folkebørnehave er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige støtte. I den forbindelse er der behov for, at daginstitutionens personale behandler personlige oplysninger om dit/jeres barn og om dig/jer. En sådan behandling skal du/ I give samtykke til, og det sker gennem denne samtykkeerklæring.

Databekyttelsesforordningens definition af et samtykke beskrives således:

”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling”

For at behandle personoplysninger skal vi som dataansvarlig have Jeres samtykke for at leve op til forordningen.

Formålet med samtykket:

Behandlingen af personoplysninger for dit/jeres barn og om dig/jer har til formål dels at opfylde de forpligtelser, som Valby Folkebørnehave har til at indsamle, registrere og videregive personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivningen for Valby Folkebørnehave , dels at give dit/jeres barn den bedst mulige trivsel og dig/jer den bedst mulige støtte. Valby Folkebørnehave viderebehandler ikke personoplysningerne på nogen måde, der er uforenelig med disse formål.
Databeskyttelsesforordningen foreskriver at vi skal have jeres samtykke for at kunne behandle personlige oplysninger. En personlig oplysning er en oplysning som kan henledes til et individ (en person). Typisk vil det være navn, adresse, fødselsdag, sygdom, ferie og lignende oplysninger som vi arbejder med i det daglige.

Det vil udelukkende være til internt brug i institutionen og der videregives ikke oplysninger om hverken jeres barn eller Jer som forældre til andre instanser ud over eventuelt  kommunen.

Vi sørger for at det kun er det faste personale som behandler oplysningerne og at det altid sker med et formål.

Oplysninger om samtykke givet i denne erklæring slettes når der ikke længere er brug for dem dog senest ved barnets udtræden af institutionen med mindre andet er aftalt med Jer som forældre.

Billede/video politik:

Vi er glade for billeder og som forældre må I gerne tage billeder og optage video til særlige lejligheder så som fx fødselsdage, sommerfester og lignende. Vi vil dog gøre opmærksom på at, hvis der på billede og/eller video er andre personer end ens egen familie, så er det udelukkende til eget brug og må ikke deles hverken fysisk eller på sociale medier og lignende.

Gyldighed:

Samtykkeerklæringen er gyldig så længe barnet er indmeldt i institutionen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig i institutionen

BEHANDLING
I indsamlingen, registreringen, brugen, opbevaringen, videregivelsen og sletningen af personoplysninger om dit/jeres barn og om dig/jer sikrer Valby Folkebørnehave blandt andet, at kun personale med et arbejdsbetinget behov har adgang til personoplysningerne, at personoplysningerne ikke videregives, medmindre de følger af lovgivningen, og at personoplysningerne opbevares på forsvarlig vis.

Personoplysninger, der behandles i medfør af denne samtykkeerklæring, slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare personoplysningerne og senest ved barnets udtrædelse af Valby Folkebørnehave.

RETTIGHEDER
Jeg/vi er bekendt med, at persondatalovgivningen giver mig/os følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, som Valby Folkebørnehave behandler om mit/vores barn og mig/os:

  • Retten til at indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at berigtiget eller slettet personoplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger vedrørende mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at modtage behandlede personoplysninger om mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

VARIGHED
Denne samtykkeerklæring er gyldig, så længe barnet er indmeldt i Valby Folkebørnehave . Du/I kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig/jer til Valby Folkebørnehave .

EKSEMPLER AF SAMTYKKEERKÆRINGEN
Når denne samtykkeerklæring er udfyldt og underskrevet, opbevares den hos Valby Folkebørnehave som dokumentation for, over for myndighederne, at du/I har givet samtykke, og du/I modtager en kopi af samtykkeerklæringen.